Menu
 • www.berniem.csdd.lv
 • 67025777
 • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA

 

N O L I K U M S

 

 1. Mērķis:

Paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni. Foruma sacensību uzdevums ir veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem.

 

 1. Laiks:

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku forums (turpmāk - Forums) notiek trīs kārtās:

pirmā kārta  - 2019. gada 23. aprīlis līdz 16. maijs (3.Pielikumā norises grafiks);

otrā kārta - 2019. gada 1. jūnijs (Latvijas fināls);

trešā kārta - 2019. gada 12. līdz 15. septembris (Eiropas sacensības Šveicē).

 

3.Vieta:

Foruma pirmā kārta – Latvijas pilsētas (3.Pielikumā norises grafiks);

Foruma otrā kārta – Biķernieku kompleksā sporta bāze;

Foruma trešā kārta – Ženēva (Šveice).

 

 1. Organizatori:

Forumu organizē un vada VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD). Latvijas izlases dalību Foruma trešās kārtas sacensībās nodrošina Latvijas Automoto biedrība (LAMB).

Foruma sacensību sagatavošanā un norisē var piedalīties citas organizācijas, uzņēmumi un privātpersonas, ievērojot šī Nolikuma prasības, slēdzot papildus vienošanās līgumus ar CSDD.

 

 1. Dalībnieki:

Vispārīgā informācija

Par Foruma dalībnieku tiek saukts:

1) skolēns, kurš dzimis 2007. vai 2008. vai 2009. gadā;

2) skolēnu grupu pavadošais skolotājs;

3) līdzjutējs - kopā ar skolēnu grupu sacensību vietā ierodas atbalstītāji, viņiem netiek nodrošināta ēdināšana.

Skolēnu grupas pavadošais skolotājs uzņemas atbildību par visiem viņa pavadītās grupas dalībniekiem sacensību vietā un laikā, kā arī par foruma dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām un atpakaļ. Bērnus uz sacensībām drīkst vest, tikai ievērojot bērnu pārvadāšanas noteikumus Latvijā.

 

Foruma pirmā kārta

Piedalās Latvijas izglītības iestāžu vai interešu klubu, vai brīvi organizētas skolēnu grupas, saskaņā ar pievienoto Foruma sacensību norises grafiku (3. Pielikums). Lai pieteiktos Foruma pirmās kārtas sacensībām, jāaizpilda iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv.

Katrs Foruma pirmās kārtas dalībnieks tiek vērtēts individuāli.

 

Foruma otrā kārta

Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas skolēni, kuri ieguvuši augstāko novērtējumu Foruma pirmās kārtas sacensībās – ne mazāk kā 50 meitenes un 50 zēni. Ja ranga tabulā vairākiem dalībniekiem ir vienāds iegūto punktu skaits un nav viennozīmīgi nosakāmi 100 otrās kārtas dalībnieki, tad Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieka noteikšanai tiek ņemts vērā Foruma pirmās kārtas sacensību rezultāts praktiskās braukšanas trasēs (kopējais praktisko pārbaudījumu rezultāts).

Lai pieteiktos Foruma otrās kārtas sacensībām, pavadošais pedagogs aizpilda  iesniegumu mājas lapā www.berniem.csdd.lv. Sacensībās varēs startēt tikai tie dalībnieki, kuri līdz 20.maijam būs pieteikti dalībai Foruma otrajā kārtā.

Ja kvalificētais Foruma otrās kārtas dalībnieks kādu apsvērumu dēļ no dalības Foruma otrās kārtas sacensībās atsakās, tad, ievērojot dzimumu, 2019. gada 21.maijā CSDD nosūta uzaicinājumu dalībniekam ar nākamo augstāko vērtējumu Foruma pirmās kārtas sacensībās.

Foruma trešā kārta

Piedalās Latvijas izlase, kuru veido 2 meitenes un 2 zēni. Komandu pavada Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieks, kuru nozīmē Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs, un Foruma otrās kārtas labākās meitenes pedagogs un labākā zēna pedagogs.

Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieki (8 meitenes un 8 zēni), kuri uzrādījuši vislabāko sniegumu – augstākais iegūto punktu skaits, ir kandidāti iekļaušanai Latvijas izlasē, kas piedalīsies Foruma Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās.

Latvijas izlases kandidāti tiek aicina piedalīties Latvijas izlases veidošanas apmācības programmā. Tā veidota kā periodisks mācību un pārbaudījumu cikls –

pirmais posms - jūlijā mācību un pārbaudījumu darbam kvalificējas visi nosauktie Latvijas izlases kandidāti - 8 meitenes un 8 zēni. Noslēgumā dalībniekiem jākārto eksāmeni (praktiskā braukšana, velosipēda uzbūve, satiksmes noteikumi un satiksmes drošība). Apkopojot eksāmenu rezultātus, nosaka 8 labākos kandidātus (4 meitenes un 4 zēnus), kuriem piedāvā piedalīties mācību un pārbaudījumu darba otrajā posmā. Atteikuma gadījumā vietu ieņem nākamais labākā rezultāta īpašnieks, ievērojot dzimumu;

otrais posms – augustā nosauktie Latvijas izlases kandidāti - 4 meitenes un 4 zēni kvalificējas mācību un pārbaudījumu darbam, kura noslēgumā kārto eksāmenus (praktiskā braukšana, velosipēda uzbūve, satiksmes noteikumi un satiksmes drošība). Apkopojot eksāmenu rezultātus, nosaka 4 labākos kandidātus (2 meitenes un 2 zēnus), kuriem piedāvā pārstāvēt Latviju Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās. Atteikuma gadījumā vietu ieņem nākamais labākā rezultāta īpašnieks, ievērojot dzimumu;

trešais posms - nosauktie Latvijas izlases dalībnieki - 2 meitenes un 2 zēni un 2 pedagogi tiekas uz komandas saliedēšanas mācību nodarbībām (praktiskā braukšana, velosipēda uzbūve, satiksmes noteikumi un satiksmes drošība). Atteikuma gadījumā vietu ieņem nākamais Latvijas izlases veidošanas otrā posma labākā rezultāta īpašnieks, ievērojot dzimumu.

Ja kāds Latvijas izlases kandidāts atsakās piedalīties Latvijas izlases veidošanas apmācības programmā, tad viņa/as vietā tiek aicināts nākamais Foruma otrās kārtas sacensību dalībnieks ar augstāko vērtējumu

 

 1. Norise:

Vispārīgā informācija

Foruma sacensības sastāv no teorētiskajiem un praktiskajiem pārbaudījumiem, kuru apraksti doti 1.Pielikumā un 2.Pielikumā. Foruma sacensību vērtēšanas noteikumi ir doti Vērtēšanas nolikumā.

Forumā var tikt piedāvāti papildus pārbaudījumi, ar kuriem dalībnieki tiek iepazīstināti sacensību laikā. Ar papildus pārbaudījumu vērtēšanas noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti pirms to uzsākšanas.

 

Pirmā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā četros posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi (velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmens), pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Otrā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā astoņos posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi - ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Trešā kārta

Sacensību posmos iekļauti šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) speciāli veidots satiksmes drošības pārbaudījums, Eiropas foruma sacensību rīkotājas valsts īpaši sagatavots praktiskās braukšanas iemaņu un atsevišķi praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

7.Tiesneši:

 

Foruma sacensību pirmo un otro kārtu vērtē CSDD organizēta un nozīmēta tiesnešu komanda. Tiesneši sacensībās novērtējumus piešķir saskaņā ar Vērtēšanas nolikumu. Tiesnesim redzamā vietā piestiprināta pazīšanas zīme. Tiesnesim papildus sacensību vērtēšanai posmos ir tiesības izteikt mutiskus aizrādījumus un norādījumus par 4.Pielikumā noteikto Foruma sacensību iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās gadījumā piešķirt soda punktus, to fiksējot tiesneša protokolā. Dalībnieks par to tiek informēts, un pārkāpuma būtība - izskaidrota.

 

 1. Apbalvošana:

Foruma sacensību noslēgumā visi sacensību dalībnieki saņem piemiņas suvenīrus un kopējo novērtējumu. Foruma katras kārtas labākie tiek apbalvoti ar speciālām balvām.

 

Pirmā kārta

Pirmās sešas vietas izcīnījušās meitenes un pirmās sešas vietas izcīnījušie zēni saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējie sacensību dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas veicināšanas vai papildus balvas.

 

Otrā kārta

 1. gadā dzimušie pirmo trīs vietu izcīnījušie dalībnieki (meitenes un zēni) saņem organizatoru un atbalstītāju balvas;
 2. gadā dzimušie pirmo trīs vietu izcīnījušie dalībnieki (meitenes un zēni) saņem organizatoru un atbalstītāju balvas;
 3. gadā dzimušie pirmo trīs vietu izcīnījušie dalībnieki (meitenes un zēni) saņem organizatoru un atbalstītāju balvas;

visi sacensību dalībnieki saņem piemiņas suvenīrus.

Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas atsevišķas veicināšanas vai papildus balvas. Foruma otrās kārtas labākās meitenes pedagogs un labākā zēna pedagogs, saņem apmaksātu iespēju piedalīties Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, bet atteikuma gadījumā pedagoga vietu ieņem nākošās Foruma otrās kārtas labākās meitenes vai labākā zēna pedagogs.

 

Trešā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas un to dalībnieki saņem Eiropas sacensību organizatoru Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) medaļas, visi sacensību dalībnieki - piemiņas suvenīrus.

 

 1. Izdevumi:

 

Dalība Foruma visās kārtās ir bezmaksas.

Foruma otrās kārtas sacensībās dalībniekiem un pavadošiem pedagogiem izdevumus sacensību vietā (sacensības, ēdināšana un kultūras pasākumi) sedz sacensību organizatori.

Latvijas izlases veidošanas mācību cikla izdevumus sedz organizatori (mācību process un pedagogu darba nodrošināšana, izmitināšana un ēdināšana).

Foruma trešās kārtas sacensībās komandas dalībniekiem (4 bērniem) un diviem pedagogiem  izdevumus sacensību vietā un ceļā (izmitināšana un dalība sacensībās) sedz Foruma organizatori.

 

10.Citi nosacījumi:

 

Par sacensību dalībnieku sagatavošanu Foruma pirmās kārtas sacensībām ir atbildīga attiecīgā izglītības iestāde vai persona, kas uzņemas veikt mācību darbu topošo velosipēdistu izglītošanā.

Par sacensību dalībnieku sagatavošanu un dalību Foruma otrās kārtas sacensībās ir atbildīga attiecīgā izglītības iestāde vai persona, kas uzņemas veikt mācību darbu topošo velosipēdistu izglītošanā.

Par Latvijas izlases komandas sagatavošanu Foruma trešās kārtas sacensībām ir atbildīga CSDD un tās pieaicinātie pedagogi.

Foruma sacensību praktiskās braukšanas pārbaudījumos dalībnieki startē ar organizatoru velosipēdiem. Velosipēda izvēle atļauta atbilstoši dalībnieka augumam, izņemot praktiskās braukšanas pārbaudījumos, kuros elementu konfigurācija pielāgota viena velosipēda izmēram. Organizatori jābrīdina laicīgi, ja sacensībās startēs dalībnieks, kura augums ir mazāks par 120 cm vai lielāks par 160 cm.

Par inventāru, kas paņemts līdzi uz sacensībām, atbild skolēnus pavadošais pedagogs.

 

1.Pielikums. Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma Praktiskā daļa.

2.Pielikums. Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma Teorētiskā daļa.

3.Pielikums Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma 1. kārtas grafiks.

4.Pielikums. Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma sacensību iekšējās kārtības noteikumi.

 

 

 1. Pielikums

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma

Praktiskā daļa

 

 1. Ievads

 

Ikvienam transportlīdzekļa vadītājam, arī velosipēda, pirms uzsākt patstāvīgas gaitas uz ielām un ceļiem, jāapgūst noteiktas transportlīdzekļa vadīšanas prasmes. Dokumentā tiek nosauktas tās velosipēda vadīšanas iemaņas, kas iekļautas sacensību praktiskajos pārbaudījumos. Lai vispusīgi pārbaudītu dalībnieku braukšanas prasmi dažādos apstākļos, ir izstrādāti atšķirīgas grūtības pakāpes elementi. Šajā dokumentā parādīti visi iespējamie praktiskās daļas elementi ar norādēm, kādas praktiskās velosipēda vadīšanas iemaņas ar doto elementu tiek izkoptas un pārbaudītas.

Foruma sacensību praktiskie pārbaudījumi sastāv no ne mazāk kā pieciem pamatelementiem, kas apvienoti, veidojot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Praktiskie pārbaudījumi Foruma sacensībās tiek veidoti, izmantojot tikai un vienīgi nosauktos elementus vai to sastāvdaļas. Pirms posma uzsākšanas, tiesnesis iepazīstina ar tās elementiem un to veikšanas nosacījumiem. Kādā no praktiskajiem pārbaudījumiem var tikt veikta arī laika kontrole. Šajā posmā var iegūt papildus punktus.

Foruma praktiskajos pārbaudījumos piedalās visi dalībnieki.

Praktiskās daļas apraksts ir Foruma Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

 

 1. Velosipēda vadīšanas prasmes

 

 1. Braukšanas uzsākšana: situācijas uz ceļa novērtēšana, priekšrocības noteikšana un ceļa zīmju, un luksofora signālu ievērošana.
 2. Braukšana taisni, pa loku, ierobežotā laukumā un slaloma braukšana.
 3. Bremzēšana (iepriekš zināmā vietā, negaidīta).
 4. Situācijas uz ceļa novērtēšana pirms pārkārtošanās citā braukšanas joslā, apdzīšanas un apbraukšanas manevri.
 5. Braukšana, ievērojot ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu norādījumus.
 6. Braukšana, turot stūri ar vienu roku (ar otru roku rāda signālu).
 7. Braukšanas ātruma maiņa (braukt ātri vai lēni) un ātrumam atbilstoša pārnesuma izvēle.
 8. Braukšanas iemaņas uz dažādiem ceļa segumiem un dažādiem pārvietošanās ātrumiem, ieskaitot lēnbraukšanu.
 9. Braukšana ar kravu (mugursoma plecos vai nostiprināta krava uz bagāžnieka).
 10. Braukšana grupā - viens aiz otra vai viens blakus otram.

 

 

3. Pamatelementu apraksts

 

Zīmējumiem ir informatīvs raksturs.

 

 1. Luksofors

prasmes: 1

 

 

 

 1. Šaurais dēlis (vai braukšana joslā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes: 2

 

 

 

 1. Aplis (ar kreiso roku)

prasmes:2,3,5,6

 

 

 

 

 1. Aplis (ar labo roku) (vai pagrieziena manevra veikšana, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes:2,3,5,6

 

 

 

 

 

 1. Astotnieks (pa kreisi)

prasmes: 2,6

 

 

 

 1. Astotnieks (pa labi)

prasmes: 2,6

 

 

 

 

 1. Slaloms

prasmes: 2,6,7

 

 

 1. Joslu maiņa pa kreisi (vai pa labi, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes:2,5

 

 

 

 1. Slīpais dēlis

prasmes:2,6,7

 

 

 1. Nobremzēšana un apstāšanās noteiktā laukumā (vai apstāšanās, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus)

prasmes: 3,6

 

 

 

 

 1. Šaurā josla

prasmes: 2,6,7

 

 

 

 

 

 1. Grumbuļaina braukšanas josla

prsmes: 7,8

 

 

 1. Šūpuļdēlis

prasmes:2,6

 

 

 

 1. Koridors (taisni)

prasmes:2

 

 

 

 

 1. Koridors (ielokā)

prasmes: 2,6

 

 

 

 

 

 

 

 1. Šaurs koridors (stūres augstumā)

prasmes: 2,6

 

 

 

 1. Smilts vai grants segums

prasmes: 2,6,8

 

 

 

 

 

 

 

 1. Akmeņains ceļš

prasmes:2,6,7,8

 

 

 

 1. Sliedes

prasmes:7

 

 

 

 

 

 1. Nelīdzens ceļš

prasmes: 2,6,7

 

 

 

 1. Mugursoma vai krava uz bagažnieka

prasmes: 2,9

 

 

 

 

 1. Negaidīts šķērslis

prasmes: 3,7

 

 

 

 

 1. Nelīdzens ceļš ar ūdeni

prasmes:2,6,7

 

 

 

 1. Uzbrauciens

prasmes:1,2,6

 

 

 

 1. Priekšmeta paņemšana un nolikšana (ar vienu roku)

prasmes: 2,3,5,6

 

 

 1. Skats atpakaļ

prasmes: 4

 

 

 

 1. Bremzēšana uz slidena pamata

prasmes: 3,8

 

 

 1. Bremzēšana uz smilšaina vai grantēta ceļa seguma

prasmes:2,8

 

 

 1. Bremzēšana līkumā

prasmes:2,3,6

 

 1. Loks slīpumā

prasmes: 2,6,7

 

 

 1. “Guļošais policists”

prasmes: 2,6,7

 

 1. Viļņains ceļš

prasmes: 2,6,7

 

 1. Lēna braukšana

prasmes:2,6

 

 1. Ātrumposms

prasmes:6

 

 

 

 1. Ātruma noteikšana

prasmes: 6

 

 

 

 1. Braukšana grupā

prasmes: 10

 

 

 1. Bremzēt un braukt

prasmes: 1,3

 

 1. Šaurs loks

prasmes: 2,6

 

 1. Augstuma barjera

prasmes:7

 

 1. Bojātas bremzes

prasmes:3,7

 

 1. Ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”

prasmes:1

 

 1. Skats atpakaļ, pirms braukšanas uzsākšanas

prasmes:1

 

 1. Braukšana ierobežotā laukumā

prasmes: 2

 

 1. „S” burta trajektorija (pa kreisi)

prasmes: 2,6

 

 1. „S” burta trajektorija (pa labi)

prasmes: 2,6

 

 

 1. Braukšana saskaņā ar ceļa zīmēm un satiksmi regulējošiem līdzekļiem

 

 1. Pielikums

   

   

  Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma

  Teorētiskā daļa

  1. Ievads

   

  Teorētiskie pārbaudījumi veido ne vairāk kā četrus Foruma sacensību posmus. Šajā dokumentā nosauktas pamattēmas, kas veido teorētisko pārbaudījumu jautājumu un uzdevumu loku: ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība, velosipēda tehniskā stāvokļa pārbaude, pirmā palīdzība. Sacensību organizētāji ar teorētiskajiem pārbaudījumu uzdevumiem dalībniekus iepriekš neiepazīstina. Sacensību sākumā visiem dalībniekiem tiek paskaidroti teorētiskās daļas vērtēšanas noteikumi. Uzdevumu izpildei tiek fiksēta laika kontrole.

  Teorētiskās daļas apraksts ir Foruma Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

   

  Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības posmi

  Foruma pirmās kārtas sacensībās jāatbild uz satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu jautājumiem.

  Foruma otrās kārtas sacensībās jāveic kompleksi satiksmes drošības uzdevumi, jāatbild uz satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu jautājumiem.

   

  Velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes posms

   

  Foruma pirmās kārtas sacensībās dalībniekiem jāatbild uz jautājumiem par velosipēda mezgliem un sistēmām, to ekspluatācijas un kopšanas nosacījumiem (jānovērtē, vai izteiktajam apgalvojumam var/nevar piekrist).

   

  Foruma otrās kārtas sacensībās dalībniekiem jāatbild uz jautājumiem par velosipēda mezgliem un sistēmām, to ekspluatāciju un kopšanu, kā arī jāprot veikt praktiskas dabas uzdevumi.

   

  Pirmās palīdzības posms

  Foruma pirmās kārtas sacensībās jāatbild uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu.

  Foruma otrās kārtas sacensībās jāatbild uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu un arī jābūt gatavam veikt neatliekamās palīdzības manipulāciju vai to detalizēti aprakstīt.

   

  1. Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības tēmas:

  2.1. Ceļu satiksmes noteikumu termini

  Jāzina termini – dodiet ceļu, galvenais ceļš, dzīvojamā zona, gājēju pāreja, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēdu ceļš, ietve, brauktuve, braukšanas josla, krustojums, priekšroka, dot ceļu, transportlīdzekļa vadītājs, velosipēds, ceļu satiksmes dalībnieks, dzelzceļa pārbrauktuve, galvenais ceļš,  nepietiekama redzamība, operatīvais transportlīdzeklis, pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis un satiksmes regulētājs.

   

  2.2. Ceļa zīmes un signāli (luksofora, satiksmes regulētāja un velosipēda vadītāja):                                                                                                                           

  • iedalījums grupās, nozīme,
  • krāsas, formas,
  • satiksmes regulētāja žestu un luksofora signālu nozīme,
  • brīdinājuma signāli ar gaismas virziena rādītājiem un transportlīdzekļu vadītāju roku žestu nozīme.

   

  2.3.Ceļa zīmes, kuras ļoti būtiskas velosipēdu vadītājiem:

  • brīdinājuma zīmes (vienādas nozīmes ceļu krustojums 101., bīstams pagrieziens 103. un 104., ceļa sašaurinājums 107., 108., stāvs lejupceļš 110., stāvs augšupceļš 111., nelīdzens ceļš 112., nelīdzens ceļš (slieksnis) 113., slidens ceļš 115., uzbērta grants vai šķembas 116., uz ceļa strādā 118., gājēju pāreja 120., bērni 121., divvirziena satiksme 122., satiksmi regulē luksofors 123., krustojums ar velosipēdu ceļu 130., tramvaja sliežu šķērsošana 131., dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru 132., dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras 133., viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve 134., daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve 135., bīstami 142.);

   

  • priekšrocības zīmes (galvenais ceļš 201., galvenā ceļa beigas 202., krustojums ar mazāk svarīgu ceļu 203., 204., 205., dodiet ceļu 206., neapstājoties tālāk braukt aizliegts 207., priekšroka pretim braucošajiem 208., priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem 209.);
  • aizlieguma zīmes (iebraukt aizliegts 301., braukt aizliegts 302., mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts 303., motocikliem braukt aizliegts 304., velosipēdistiem braukt aizliegts 305., gājējiem iet aizliegts 309., nogriezties pa labi aizliegts 315., nogriezties pa kreisi aizliegts 316., apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts 317., maksimālā ātruma ierobežojums 323.);
  • rīkojuma zīmes (braukt taisni 401., braukt pa labi 402., braukt pa kreisi 403., braukt taisni vai pa labi 404., braukt taisni vai pa kreisi 405., braukt pa labi vai pa kreisi 406., braukt pa labi 407., braukt pa kreisi 408., braukt pa loku 409., šķērsli apbraukt pa labo pusi 410., šķērsli apbraukt pa kreiso pusi 411., šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi 412., velosipēdu ceļš 413., velosipēdu ceļa beigas 414., gājēju ceļš 415., gājēju ceļa beigas 416., kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš 417., kopīga gājēju un velosipēdu ceļa beigas 418., gājēju un velosipēdu ceļš 419. un 421., gājēju un velosipēdu ceļa beigas 420. un 422., minimālā ātruma ierobežojums 423.);
  • norādījuma zīmes (vienvirziena ceļš 501., vienvirziena ceļa beigas 502., izbraukšana uz vienvirziena ceļa 503., 504., josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem 505., joslas pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas 506., ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem 507., ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas 508., izbraukšana uz ceļa ar joslu sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem 509., 510., braukšanas virziens joslā 513., 514., 515., 516., 517., 518., dzīvojamā zona 5338., dzīvojamās zonas beigas 534., gājēju pāreja 535., 536., tramvaja pietura 542., apstāšanās vieta 546, ātrgaitas ceļš 552., ātrgaitas ceļa beigas 553.);
  • virzienu rādītāji un informācijas zīmes (strupceļš 711., apbraukšanas ceļa virziens 730., 731., 732., 733.);
  • papildzīmes (attālums līdz objektam 801., darbības zona 803., transportlīdzekļa veids 824., neredzīgi gājēji 843., mitrs segums 845., galvenā ceļa virziens 847., ātrumvalnis 850., informācija par velosipēdu ceļu 854., 855. un 856., velomaršruts 857., 858.).

   

  2.4. Ceļa apzīmējumi, kuri ļoti būtiski velosipēdu vadītājiem:

  • vertikālie apzīmējumi (905., 906., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 914., 915. un 919.);
  • horizontālie apzīmējumi (929., 930., 931., 932., 933., 937., 941., 946., 951. un 955.).

   

  2.5. Braukšanas uzsākšana, virziena maiņa

  Pirms braukšanas uzsākšanas vai virziena maiņas, dalībniekam jāmāk pārliecināties par satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi satiksmes dalībnieki. Jāprot noteikt, kuram transportlīdzeklim ir braukšanas priekšroka.

   

  2.6. Krustojumu šķērsošana, priekšrocības noteikšana, šķērsošanas secība dažādās situācijās

  Dalībniekam ir jāzina priekšrocības ceļa zīmju nozīme, “labās rokas” likums. Jāprot pareizi analizēt situācijas uz ielas un pieņemt lēmumu rīcībai, saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.                    

   

  2.7.Kreisā pagrieziena manevrs                                                  

  Dalībniekam jāzina rīcības secība, veicot kreiso pagriezienu. Kreisais pagrieziens ir pats sarežģītākais manevrs visiem vadītājiem, tai skaitā arī velosipēdistiem. Pie tam satiksmes noteikumi paredz velosipēdistiem īpašu kreisā pagrieziena veikšanas kārtību.

   

  2.8.Ceļa zīmju izvietojums pirms krustojumiem un ceļa posmos

  Ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam ir labi jāzina ceļu un krustojumu veidi. Jāzina kādas ceļa zīmes un apzīmējumi ir izmantoti ceļu satiksmē, lai noteiktu satiksmes organizāciju uz Latvijas ceļiem. Jāmāk izvietot ceļa zīmes tā, lai ceļa posmi un krustojumi būtu saprotami un izbraucami. Labi jāzina brīdinājuma, priekšrocības, norādījuma, rīkojuma, aizlieguma, servisa, informācijas un papildzīmes, zīmju izvietošana apdzīvotās vietās un ārpus tām (Piem., gājēju pārejas apzīmēšana).

   

  2.9.Bīstamas situācijas velosipēdistiem

  Velosipēds ir transportlīdzeklis, ar kuru pārvietojamies pārsvarā pa ceļa braucamo daļu pēc iespējas tuvāk tās labajai malai, tādēļ rodas arī bīstamas situācijas: slikts ceļa segums (bedrains), ūdens notekas (rīdziņas), malā stāvoši transportlīdzekļi u.c.. Velosipēdists līdzās lielajiem transportlīdzekļiem ne vienmēr ir labi pamanāms, tādēļ jāuzmanās no kravas mašīnām, sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem, u.c. Būtisks šķērslis veiksmīgam ceļam ar velosipēdu ir arī nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citi braukšanu traucējoši faktori. Tādēļ bērnam jāmāk novērtēt citu transportlīdzekļu iespējami radītā bīstamība (braukšanas ātrums un attālums, kā arī bremzēšanas iespējas (bremzēšanas ceļš)), kā arī plānot pēc iespējas drošāku maršrutu ar pēc iespējas vismazāk paaugstinātas bīstamības vietām (kreisais pagrieziens, intensīva un liela ātruma satiksme u.c.) 

   

  2.10. Ceļu satiksme dzīvojamā zonā

  Jāzina kāda ir kārtība braukšanai ar velosipēdiem dzīvojamajā zonā, kā jānosaka braukšanas priekšroka.

   

  1. Pirmās palīdzības jautājumu un praktisko manipulāciju tēmas:

   

  3.1. Rīcības secība negadījuma vietā.

  3.2. Dzīvībai bīstama asiņošana.

  3.3. Termiskie bojājumi.

  3.4. Ķīmiskie apdegumi.

  3.5. Saindēšanās.

  3.6. Traumas.

  3.7. Svešķermeņi.

  3.8. Aptieciņas saturs.

  3.9. Atdzīvināšanas pasākumi.

   

  Atbildes jāsniedz rakstiskā vai praktiskas manipulācijas veidā.

  Mācību programma atrodama Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mājas lapā – www.nmpd.gov.lv.

   

  1. Velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes sacensību pārbaudījumā jautājumi un uzdevumi veidoti par šādiem mezgliem vai sistēmām:

   

  1. bagāžnieks,
  2. ūdens pudele,
  3. aploce,
  4. sēdekļa ekscentrs,
  5. bremžu rokturis,
  6. aizmugurējā dakša,
  7. ķēdes aizsargs,
  8. priekšējais lukturis,
  9. stūres iznesums,
  10. sēdeklis,
  11. spogulis,
  12. ātruma pārslēdzējs,
  13. aizmugurējās bremzes,
  14. sēdekļa caurule,
  15. dubļu aizsargs,
  16. riepa,
  17. aizmugurējā lampa,
  18. klanis,
  19. aizmugurējā pārslēdzēja trose,
  20. stūres bļodiņu komplekts,
  21. dakša,
  22. zobratu bloks,
  23. zvans,
  24. klanis ar zobratu,
  25. ventilis,
  26. aizmugurējais pārslēdzējs,
  27. pumpis,
  28. rumba,
  29. bremžu kluči,
  30. priekšējās bremzes,
  31. stūre,
  32. spieķis,
  33. priekšējais pārslēdzējs,
  34. rāmis,
  35. pedālis,
  36. ķēde,
  37. bremžu trose,
  38. rokturis,
  39. bremžu loki.

   

  1. Pielikums

   

  LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA

  VELOSIPĒDA VADĪTĀJU SACENSĪBAS 2019

  1.kārta

  Pirmās  kārtas sacensību grafiks

  Nr.

  Novadi un pilsētas

  Vieta

  Datums, laiks

  1

  Krāslavas un Dagdas novads

  Krāslavas Varavīksnes vidusskola

  N.Rancāna 4, Krāslava

  23. aprīlis, plkst.11.00

   

  2

  Kārsavas, Ludzas, Zilupes un Ciblas novads

  Ludzas atpūtas parks

  23. aprīlis, plkst.11.00

   

  3

  Daugavpils pilsēta

  Daugavpils 9.vidusskola

  18. Novembra iela 47, Daugavpils

  24. aprīlis, plkst.11.00

   

  4

  Daugavpils un Ilūkstes novads

  5

  Rēzeknes pilsēta

  Rēzeknes 5. Vidusskola

  Rūpnīcas iela 11, Rēzekne

  24. aprīlis plkst.11.00

  6

  Viļānu un Rēzeknes novads

  7

   Baltinavas, Balvu, Viļakas un Rugāju novads

  Balvu pamatskola

  Partizānu iela 16, Balvi

  25.aprīlis plkst. 11:00

  8

  Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novads un Jēkabpils pilsēta

  CSDD Jēkabpils nodaļa

  Ā.Elksnes iela 2, Jēkabpils

  25.aprīlis  plkst. 11:00

  9

  Gulbenes novads

  Gulbenes sporta centrs

  Skolas iela 12A, Gulbene

  29. aprīlis plkst. 11:00

  10

  Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novads

  Cēsu Pilsētas Vidusskola

  L.Paegles  iela 1, Cēsis

  29. aprīlis plkst. 11:00

  11

  Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novads

  CSDD  Madonas nodaļa

  Saules iela 60, Madona

  30. aprīlis plkst. 11:00

  12

  Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas un Naukšēnu novads un Valmieras pilsēta

  Valmieras Valsts ģimnāzija

  Leona Paegles iela 40, Valmiera

  30. aprīlis plkst. 11:00

  13

  Jūrmalas pilsēta

  Pumpuru vidusskola

  2. maijs plkst. 11.00

  14

  Rīgas pilsēta

  Biķernieku kompleksā sporta bāze

  S.Eizenšteina iela 16, Rīga

  2. maijs plkst. 11.00

   

  15

  Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu, Baldones, Krimuldas, Stopiņu un Sējas novads

  16

  Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils novads

   CSDD Tukuma nodaļa

  Zemītes iela 5, Tukums

  3.maijs plkst.11:00

  17

  Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads

  Kuldīgas sporta manēža

  Dzirnavu iela 13, Kuldīga

  3.maijs plkst.11:00

  18

  Auces, Tērvetes un Dobeles novads

  Dobeles sākumskola

  Dainu iela 8, Dobele

  7. maijs plkst.11:00

  19

  Dundagas, Talsu un Rojas novads

  CSDD Talsu nodaļa

  Fr.Blumbaha iela 11, Talsi

  7. maijs plkst.11:00

  20

  Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru novads

  Laukums pie sporta centra blakus Aizkraukles vidusskolai

  Lāčplēša iela 21, Aizkraukle

  8. maijs plkst. 11:00

  21

  Ventspils pilsēta un Ventspils novads

  CSDD Ventspils nodaļa

  Ganību iela 154a, Ventspils

  8. maijs plkst.11.00

  22

  Jelgavas pilsēta

  Jelgavas 4. Sākumskola

  Pulkveža O.Kalpaka iela 34, Jelgava

  9. maijs plkst. 11.00

  23

  Jelgavas un Ozolnieku novads

  24

  Liepājas pilsēta

  Kalpaka 15. vidusskola

  O. Kalpaka iela 96, Liepāja

   

  9. maijs plkst. 11.00

   

  25

  Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas un Aizputes novads

  26

  Valkas, Strenču un Smiltenes novads

  Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (reorganizēta Valkas pamatskola)

  Ausekļa iela 5, Valka

  10. maijs plkst. 11:00

  27

   Saldus un Brocēnu novads

  Saldus novada pašvaldības Saldus pamatskola

  Lielā iela 31/35, Saldus

  10. maijs plkst. 11.00

   

  28

  Iecavas, Bauskas,  Vecumnieku un Rundāles novads

  Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle

  14. maijs plkst. 11:00

  29

  Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novads

  Ogres stadions

  Slokas iela 21, Ogre

  15. maijs plkst. 11.00

   

  30

  Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļi un Vārkavas novads

  Preiļu 2. vidusskola

  Andreja Paulāna iela 2, Preiļi

  15. maijs plkst.11.00

  31

  Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads

  Limbažu pilsētas stadions

  Sporta iela 3, Limbaži

  16. maijs plkst. 11:00

  32

   Apes un Alūksnes novads

  Alūksnes pilsētas sākumskola

  Lielā Ezera iela 26, Alūksne

  16. maijs plkst. 11:00

   


   

  1. Pielikums

   

  Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Foruma sacensību

  Iekšējās kārtības noteikumi

   

   

              Foruma sacensību mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti bērni. Sacensību laikā ikviens to dalībnieks ir atbildīgs pats par savu drošību. Par komandas disciplinētību atbildīgi ir komandas pavadītāji. Katram Foruma dalībniekam jāievēro šādas prasības:

  1. Jāpakļaujas sacensību Nolikumam.
  2. Sacensību teritoriju komandas dalībnieki un komandas līdzjutēji drīkst atstāt tikai komandas pavadītāja pavadībā.
  3. Ierodoties sacensību vietā, visiem dalībniekiem jāreģistrējas un ar saviem parakstiem jāapliecina, ka ar sacensību noteikumiem ir iepazinušies un tos ievēros.
  4. Katram Foruma dalībniekam sacensību laikā jābūt redzamā vietā piestiprinātai dalībnieka pazīšanas zīmei vai citai komandas pazīšanas zīmei.
  5. Sacensību norises laikā ar velosipēdiem pa teritoriju braukāt aizliegts, izņemot speciāli tam nolūkam atvēlētās vietās.
  6. Ar velosipēdiem atļauts braukāt Foruma atpūtas brīžos saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumu prasībām, kādas ir spēkā dzīvojamās zonās.
  7. Norobežotajos sacensību laukumos un telpās, kurās notiek sacensības, bez uzaicinājuma ienākt aizliegts.
  8. Jāziņo tiesnešiem vai organizatoriem par dažādiem disciplināriem pārkāpumiem un citām nekārtībām vai problēmām.
  9. Jebkura un jebkāda ar sacensību norisi saistīta inventāra, tostarp sacensību vietu, posmu, šķēršļu joslu aprīkojumu, u.c. pārvietot, gāzt, bojāt ir kategoriski aizliegts. Atbildību par sabojāto inventāru uzņemas dalībnieks, kurš nodarījis kaitējumu, vai viņu pavadošā persona. Ja šīs personas identificēt nav iespējams, soda punkti tiek piešķirti skolai, kuras dalībnieki veikuši aizliegto darbību. Sacensību vietā un tai pieguļošajā teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus un piesārņot vidi. Pārvietojamus grilus atļauts izmantot, ievērojot pienācīgu uzmanību, piesardzību un atbilstošus ugunsdrošības pasākumus.
  10. Ikvienam Foruma dalībniekam jāpakļaujas tiesnešu un organizatoru norādījumiem.

                                                                                     

  LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA

  VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS

   

  Pamats: Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku foruma (turpmāk – Forums) Nolikums.

   

  VĒRTĒŠANA

  Sacensības sastāv no teorētiskajiem pārbaudījumiem un praktiskās braukšanas posmiem, kurus vērtē tiesnešu komanda.

  Sacensību dalībnieka kopvērtējums – teorētisko disciplīnu vērtējumu, praktisko pārbaudījumu vērtējumu un iegūto papildpunktu punktu summa, no kā  atņemti piešķirtie pārkāpumu soda punkti.

  Tiesnesim, papildus sacensību vērtēšanai posmos, ir tiesības izteikt mutisku norādījumu par Foruma Nolikuma 4.Pielikumā minēto noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās gadījumā piešķirt soda punktus 5 ballu sistēmā (fiksē soda punktu protokolā). Foruma dalībnieks, kurš saņēmis vairāk kā 10 pārkāpumu soda punktus, tiek diskvalificēts.

  Dalībnieks, kurš saņēmis soda punktus par iekšējās kārtības noteikumu (doti 4.Pielikumā) neievērošanu, nevar ieņemt godalgotās vietas.

  Dalībnieks var iegūt papildus punktus par organizatoru papildus rīkotajiem sacensību posmiem (ja tādi organizēti).

  Tiesnešu komanda sastāv no sacensību galvenā tiesneša, posmu atbildīgajiem tiesnešiem un tiesnešiem. Atbildīgie tiesneši katrā sacensību posmā apkopo rezultātus un, ja iespējams, nosaka labāko dalībnieku, iesniedzot protokolu galvenajam tiesnesim. Galvenais tiesnesis apkopo visu posmu rezultātus. Uzvar dalībnieks, kurš ieguvusi kopvērtējumā vislielāko punktu skaitu. Godalgoto vietu dalībniekiem, vienādu punktu skaita gadījumā, tiek organizēts papildus pārbaudījums.

  TEORĒTISKĀ DAĻA

   

  1. Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība

  Foruma pirmās kārtas sacensības.

  Dalībnieks atbild uz ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild datorizēti. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks – 10 minūtes. Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 5 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem.

   

  Foruma otrās kārtas sacensības.

  1. pārbaudījums - dalībnieks atbild uz ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks. Maksimālais iegūstamo punktu skaits 50 punkti.
  2. pārbaudījums - dalībnieks saņem ceļu satiksmes drošības uzdevumu (uzdevumus) – teorētisko zināšanu praktiska pielietošana. Tiesnesis fiksē uzdevuma (uzdevumu) veikšanas laiku (laikus). Laikam beidzoties, darbs tiek pārtraukts. Tiesnesis fiksē atbilžu rezultātus. Maksimālais iegūstamo punktu skaits 50 punkti.

   

  1. Velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude

  Foruma pirmās kārtas sacensības.

  Dalībnieks atbild uz 10 jautājumiem par velosipēda mezgliem un sistēmām, to ekspluatācijas un kopšanas nosacījumiem. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Atbilžu sagatavošanai tiek dots laiks. Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 2 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem.

   

  Foruma otrās kārtas sacensības.

   

  Pirms posma dalībnieks saņem avansā 20 punktus, ko  jācenšas nezaudēt. Uzdevumi dalībniekiem tiek sadalīti šādi:

                  katrs zēns saņem uzdevumu - 2 minūšu laikā pārbaudīt, vai sacensību telpā esošs velosipēds ir darba kārtībā (tiesneši var norādīt uz atsevišķiem mezgliem (līdz pieciem), kas nav jāpārbauda). Pārbaudes rezultātā jāatrod 3 bojāti (arī nenostiprināti vai nenoregulēti) mezgli vai sistēmas, kas jāatzīmē (apvelkot vai pārsvītrojot) dalībniekiem izsniegtajā velosipēda zīmējumā (atšķirīgā no pārbaudāmā velosipēda) attēlā. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas;

  katra meitene saņem uzdevumu 3 minūšu laikā ekrānā redzamajā velosipēda attēlā ar numurētām detaļām (kopsummā 21 detaļa) atpazīt iespējami vairāk dalībnieka vērtējuma lapā uzrādīto velosipēda detaļu. Atbildes (pareizie atbilstošie skaitļi) jāuzraksta dalībniekiem izsniegtajā dalībnieka vērtējuma lapā. Laikam beidzoties, tiesnesis savāc atbilžu lapas.

  Katra meitene par pareizi neatzīmētām velosipēda detaļām saņem soda punktus  - nav noteiktas 6-9 detaļas - 4 punkti, nav noteiktas 10-14 detaļas - 10 punkti, nav noteiktas 15 un vairāk detaļas- 20 punkti.

                  Katrs zēns par pareizi neatzīmētiem velosipēda mezgliem vai sistēmām saņem soda punktus  – nav atrasts viens bojājums - 5 punkti, divi bojājumi - 15 punkti, trīs bojājumi - 20 punkti.

   

  1. Pirmā palīdzība

  Foruma pirmās kārtas sacensības.

  Dalībnieks saņem jautājumu komplektu par pirmās palīdzības sniegšanu. Dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstiski un patstāvīgi. Dalībnieki par katru pareizi atbildētu jautājumu saņem 2 punktus, bet par nepareizi atbildētu jautājumu punktus nesaņem.

   

  Foruma otrās kārtas sacensības.

  Dalībnieks saņem jautājumu komplektu par pirmās palīdzības sniegšanu. Dalībnieki uz jautājumiem atbild patstāvīgi. Sacensībās jāveic otrs uzdevums, kas tiek izlozēts – neatliekamās palīdzības manipulācija. Praktiskā manipulācija jādemonstrē un jāpaskaidro.

  PRAKTISKĀ DAĻA

   

  Foruma pirmās un otrās kārtas sacensības.

  Dalībnieks saņem avansā 50 punktus, kurus jācenšas nezaudēt. Dalībnieka vērtējums posmā - 50 punkti mīnus praktiskās daļas posmā iegūto soda punktu summa.

   

  PRAKTISKĀS DAĻAS SODA PUNKTU SISTĒMA

   

  1. Pamatnoteikumi

  Šķēršļu joslas jāveic precīzi tiesneša norādītajā secībā. Punktus zaudē šādos gadījumos:

  • ja sacensību dalībnieks ar kāju pieskaras zemei trases braukšanas laikā (izņemot pie finiša līnijas un apstāšanos pirms ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”);
  • ja dalībnieks atbalsta kāju vai roku pret šķēršļu joslas aprīkojuma elementiem;
  • ja trases aprīkojuma elementi tiek apgāzti vai izbīdīti no vietas;
  • ja sacensību dalībnieks izlaiž kādu trases elementu vai izbrauc elementus nepareizā secībā;
  • ja nepareizi tiek veikti šķēršļu joslu elementi;
  • ja netiek ievērotas ceļa zīmes, ceļa (trases šķēršļu elementu) apzīmējumi vai luksofora signāli,
  • ja netiek rādīti rokas signāli pirms manevru veikšanas.

   

  Soda punktu summa par kļūdām vienā šķēršļu trases elementā nepārsniedz soda punktus par dotā elementa izlaišanu.

  Ja trasē izmatoti kombinēti (divi vai vairāk) elementi, tad tos vērtē atsevišķi, bet soda punktu summa par kombinēto elementu nepārsniedz augstāko no vērtējumiem, kas paredzēts par izmantoto  elementu izlaišanu.

  Praktiskās braukšanas pārbaudījumos atļauts startēt tikai ar aiztaisītiem sporta apaviem un uzvilktu aizsprādzētu drošības ķiveri.

   

  1. Soda punkti praktiskajai daļai

   

  Kājas pieskaršanās zemei       

  (ne vairāk kā trīs viena elementa veikšanas laikā)                                                      3 punkti

  Trases trajektorijas izmainīšana, pārbraucot

  no elementa pie nākošā elementa                                                                               10 punkti

  Citi pārkāpumi (par katru pārkāpumu)                                                                       5 punkti

   

   

  1. Pamatelementu soda punkti praktiskās daļas elementiem

   

  1. Luksofors

  Starta līnijas šķērsošana pirms zaļās gaismas                                                             5 punkti

   

  1. Šaurais dēlis

  Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni (ne vairāk kā 2 reizes)                                       1 punkts

  Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem (ne vairāk kā 2 reizes)                                3 punkti

  Nobraukšana no dēļa pirmajā pusē un šķēršļa tālāka neturpināšana                          10 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

  Nobraukšana no dēļa tā sākumā (1/3 dēļa) un šķēršļa tālāka neturpināšana tiek pielīdzināta elementa izlaišanai.

   

  1. Aplis (ar kreiso roku)

  Katra ķēdes pieskaršanās zemei                                                                                  1 punkti

  Ķēdes vilkšana pa zemi                                                                                              5 punkti          

  Ķēdes roktura turēšana pie stūres                                                                               10 punkti

  Stabiņa apgāšana                                                                                                         3 punkti

  Ķēdes nenovietošana atpakaļ                                                                                      5 punkts

  Elementa izlaišana, atkārtota veikšana vai citi pārkāpumi                                         20 punkti

   

  1. Aplis (ar labo roku)

  Katra ķēdes pieskaršanās zemei                                                                                  1 punkti

  Ķēdes vilkšana pa zemi                                                                                              5 punkti

  Ķēdes roktura turēšana pie stūres                                                                               10 punkti

  Stabiņa apgāšana                                                                                                         3 punkti

  Ķēdes nenovietošana atpakaļ                                                                                      5 punkts

  Elementa izlaišana, atkārtota veikšana vai citi pārkāpumi                                         20 punkti

   

  1. Astotnieks (pa kreisi)

  Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas

  vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu

  (skaita katru kājas pieskārienu)                                                                                   1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                    1 punkts

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1. Astotnieks (pa labi)

  Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas

  vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu

  (skaita katru kājas pieskārienu)                                                                                   1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                    1 punkts

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1. Slaloms

  Slaloma stabiņa apgāšana vai izkustināšana                                                               3 punkti

  Slaloma vārtu izlaišana                                                                                               6 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               3 punkti

  Kājas atbalsts pret aprīkojuma elementu                                                                    3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Joslu maiņa pa kreisi

  Uzbraukšana joslas robežlīnijai, par katru robežlīniju                                                2 punkti

  Joslas robežlīnijas šķērsošana, par katru robežlīniju                                                  5 punkti

  Joslas beigu apzīmējuma  apbraukšana vai apgāšana,

  par katru apbraukšanu vai apgāšanu                                                                           5 punkti

  Signāla neparādīšana, nepareiza parādīšana                                                               8 punkti

  Signāla neprecīza rādīšana                                                                                         5 punkti

  Elementa izlaišana vai citi rupji pārkāpumi                                                                25 punkti

   

  1. Slīpais dēlis

  Nobraukšana no dēļa beigu trešdaļā ar vienu riteni                                                    3 punkti

  Nobraukšana no dēļa beigu trešdaļā ar abiem riteņiem                                              5 punkti

  Nobraukšana no dēļa otrajā trešdaļā un šķēršļa tālāka neturpināšana                        10 punkti

  Nobraukšana no dēļa tā sākumā (pirmajā trešdaļā) un šķēršļa tālāka neturpināšana 15 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Bremzēšana un apstāšanās noteiktā laukumā

  Finiša barjeras apgāšana                                                                                             7 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               7 punkti

  Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                    8 punkti

  Katra kājas pieskaršanās pie zemes ārpus bremzēšanas

  laukuma, par katru pieskaršanos                                                                                 5 punkti

  Katra kājas pieskaršanās pie zemes pirms

  bremzēšanas manevra pabeigšanas                                                                             5 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        25 punkti

   

  1. Šaura josla

  Bloka (katra) apgāšana, izkustināšana no vietas

  vai uzbraukšana uz tā, vai arī ja atbalsta kāju pret

  aprīkojuma elementu                                                                                                  3 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                    3 punkts

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Grumbuļaina braukšanas josla

  Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                     2 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1. Šūpuļdēlis

  Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni                                                                           1 punkts

  Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem                                                                     3 punkti

  Elementa izlaišana vai nobraukšana no dēļa pirms

  tā pārsvēršanās uz otru pusi, vai citi pārkāpumi                                                         20 punkti

   

  1. Koridors (taisni)

  Bloka (katra) apgāšana vai arī ja atbalsta kāju

  pret aprīkojuma elementu                                                                                           1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                    1 punkts

  Izbraukšana ar abiem riteņiem ārpus elementa

  par katru izlaisto bloku pāri                                                                                        2 punkti          

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Koridors (ielokā)

  Bloka (katra) apgāšana, izkustināšana no vietas,

  vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu                                                       1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras ar vienu riteni                                             1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras ar abiem riteņiem                                       2 punkts

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1.  Šaurs koridors (stūres augstumā)

  Pirmo (katra) šķēršļu izkustināšana                                                                            8 punkti

  Otrā (katra) šķēršļu izkustināšana                                                                               5 punkti

  No trešā (katra) šķēršļu izkustināšana                                                                                    3 punkts

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        25 punkti

   

  1.  Smilts vai grants segums

  Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                     2 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1. Akmeņains ceļš

  Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                     2 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1. Sliedes

  Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                     2 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1.  Nelīdzens ceļš

  Katra braukšana pa joslas robežlīniju (ne vairāk kā 3 reizes)                                     2 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  1. Mugursoma vai krava uz bagāžnieka

  Braukšana bez mugursomas vai kravas                                                                      20 punkti

   

  1.  Negaidīts šķērslis

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Nelīdzens ceļš ar ūdeni

  Braukšana pa joslas robežlīniju                                                                                   2 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Uzbrauciens

  Nobraukšana no dēļa ar vienu riteni                                                                           1 punkti

  Nobraukšana no dēļa ar abiem riteņiem                                                                     3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Priekšmeta paņemšana un nolikšana (ar vienu roku)

  Priekšmeta nepaņemšana                                                                                            3 punkti

  Priekšmeta nenolikšana                                                                                              3 punkti

  Īsa rokas ar priekšmetu pieskaršanās velosipēdam (katra)                                         2 punkti

  Trases veikšana ar rokas atbalstu pret velosipēdu (>1/2 trases)                                 6 punkti

   

  1. Skats atpakaļ

  Pilnīgi nepareiza skaitļa vai figūriņas nosaukšana

  vai arī nenosaukšana                                                                                                   10 punkti

  Nepareizi nosaukti skaitļa 2 cipari                                                                             8 punkti

  Nepareizi nosaukts skaitļa 1 cipars                                                                             3 punkti

   

  1. Bremzēšana uz slidena pamata

  Finiša barjeras apgāšana                                                                                             5 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                    3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Bremzēšana uz smilšaina vai grantēta ceļa seguma

  Finiša barjeras apgāšana                                                                                             5 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                    3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Bremzēšana ielokā

  Finiša barjeras apgāšana                                                                                             5 punkti

  Sānu līnijas šķērsošana                                                                                               5 punkti

  Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma                                                                    3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Loks slīpumā

  Izbraukšana no joslas (viens vai abi riteņi)                                                                 3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. “Guļošais policists”

  Izbraukšana no katras joslas (viens vai abi riteņi)                                                      3 punkti

  Katra šķēršļa izlaišana                                                                                                 5 punkti

  Elementa izlaišana vai šķēršļa veikšana nebraucot                                                    20 punkti

   

  1. Viļņains ceļš

  Izbraukšana no joslas (viens vai abi riteņi)                                                                 3 punkti

  Katra šķēršļa izlaišana                                                                                                 5 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Lēna braukšana

  Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni                                                                 1 punkts

  Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem                                                           3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Ātrumposms

  Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni                                                                 1 punkts

  Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem                                                           3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  35. Ātruma noteikšana

  Katra izbraukšana no joslas ar vienu riteni                                                                 1 punkts

  Katra izbraukšana no joslas ar abiem riteņiem                                                           3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  1. Braukšana grupā

  Katra grupas dalībnieka CSN pārkāpums                                                                   3 punkti

  Figūras izlaišana                                                                                                          20 punkti

   

  1. Bremzēt un braukt

   

  1. Šaurs loks

   

  39.Augstuma barjera

  Latiņas apgāšana                                                                                                         3 punkti

  Sānu barjeras apgāšana                                                                                               5 punkti

  Figūras izlaišana, latiņas tīša nogāšana vai citi pārkāpumi                                        20 punkti

   

  40.Bojātas bremzes

   

  1. Ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”

  Ceļa zīmes neievērošana vai nav nofiksēta apstāšanās (atbalsts ar kāju uz zemes)   5 punkti

   

  1. Skats atpakaļ, pirms braukšanas uzsākšanas 5 punkti

   

  43.Braukšana ierobežotā laukumā           

  Izbraukšana ārpus laukuma (katra)                                                                             3 punkti

  Elementa izlaišana vai citi pārkāpumi                                                                        20 punkti

   

  44.„S” burts (pa labi)

  Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas,

  vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu                                                       1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                    1 punkts

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  45.„S” burts (pa kreisi)

  Bloka (katra) apgāšana vai izkustināšana no vietas,

  vai arī ja atbalsta kāju pret aprīkojuma elementu                                                       1 punkts

  Bloka (katra) apbraukšana ārpus figūras                                                                    1 punkts

  Elementa izlaišana      vai citi pārkāpumi                                                                   20 punkti

   

  46.Braukšana saskaņā ar ceļa zīmēm un satiksmi regulējošiem līdzekļiem

  Ceļa zīmes vai luksofora signāla norādījuma neievērošana                                       1 punkts

  Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums                                                                        1 punkts

  Pārbaudījuma izlaišana  vai citi būtiski pārkāpumi                                                    25 punkti