Ieeja

LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA NOLIKUMS

 

 

LATVIJAS JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA

 

N O L I K U M S

 

  1. Mērķis:

Paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni. Veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem ar  foruma sacensību palīdzību.

 

  1. Laiks:

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku forums (turpmāk - Forums) notiek četrās kārtās:

no 2017. gada 11. aprīļa līdz 26. maijam – pirmā kārta (3.Pielikumā norises grafiks);                                                                    

no 2017. gada 27. aprīļa līdz 29. maijam – otrā kārta - reģionālie pusfināli (3.Pielikumā norises grafiks);

  1. gada 1. jūnijs – trešā kārta (Latvijas fināls);
  2. gada septembris – ceturtā kārta (Eiropas sacensības Albānijā).

 

3.Vieta:

Foruma pirmā kārta – Latvijas pilsētās (reģionālais dalījums);

Foruma otrā kārta - Latvijas pilsētās (8 reģionālie pusfināli);

Foruma trešā kārta – Biķernieku kompleksā sporta bāze vai līdzvērtīga vieta;

Foruma ceturtā kārta – Albānija.

 

  1. Organizatori:

Forumu organizē un vada VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD). Latvijas izlases dalību Foruma trešās kārtas sacensībās nodrošina Latvijas Automoto biedrība (LAMB).

Foruma sacensību sagatavošanā un norisē var piedalīties citas organizācijas, uzņēmumi un privātpersonas, ievērojot šī Nolikuma prasības, slēdzot papildus vienošanās līgumus ar CSDD.

 

  1. Dalībnieki:

Vispārīgā informācija

Par Foruma dalībnieku tiek saukts:

1) komandas dalībnieks;

2) komandas pavadītājs;

3) komandas līdzjutējs.

Komandas dalībnieks ir bērns, kurš dzimis 2005. vai 2006. vai 2007. gadā. Komandā ir četri dalībnieki.

Katru komandu pavada viens vai divi pieaugušie – komandas pavadītāji.

Ja kopā ar komandu sacensību vietā ierodas līdzjutēji, viņi uzskatāmi par komandas līdzjutējiem bez tiesībām startēt sacensībās un viņiem netiek nodrošināta ēdināšana.

Ja komandas dalībnieks gūst traumu, vai ir kāds cits objektīvs iemesls, kura dēļ viņš nevar turpināt sacensības, par viņa aizstājēju var būt komandas līdzjutējs, kurš atbilst komandas dalībnieka prasībām. Visas izmaiņas komandas sastāvā sacensību laikā obligāti jāsaskaņo ar sacensību organizatoriem. Komandas pavadītāji uzņemas atbildību par visiem viņa pavadītās komandas foruma dalībniekiem sacensību vietā un laikā, kā arī par foruma dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām un atpakaļ. Bērnus uz sacensībām drīkst vest, tikai ievērojot bērnu pārvadāšanas noteikumus Latvijā.

 

Foruma pirmā kārta

Piedalās Latvijas izglītības iestāžu vai interešu klubu, vai brīvi organizētas komandas (komandā ir ne vairāk kā 2 zēni), saskaņā ar pievienoto Foruma sacensību norises grafiku (3. Pielikums). Lai pieteiktos Foruma pirmās kārtas sacensībām, jāaizpilda iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv.

 


 

Foruma otrā kārta

Foruma otrās kārtas sacensībām kvalificējas komandas, kuras ieguvušas augstāko novērtējumu Foruma pirmās kārtas sacensībās (katrā pusfināla reģionā) un, kuru sastāvā ir divas meitenes un divi zēni. Lai pieteiktos Foruma otrās kārtas sacensībām, jāaizpilda  iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv. Sacensībās varēs startēt tikai tās komandas, kuras savlaicīgi būs pieteikušas savu dalību.

Piedalās no Foruma pirmās kārtas 20 kvalificētās komandas un norises grafiks atrodams 3. Pielikumā. Sacensībās nestartē bērni, kas iepriekš jau piedalījušies Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās.

Foruma trešā kārta

Foruma trešās kārtas sacensībām kvalificējas komandas, kuras ieguvušas augstāko novērtējumu Foruma otrās kārtas sacensībās (katra pusfināla pirmo triju vietu ieguvējas) un, kuru sastāvā ir divas meitenes un divi zēni. Lai pieteiktos Foruma trešās kārtas sacensībām, jāaizpilda  iesniegums mājas lapā www.berniem.csdd.lv. Sacensībās varēs startēt tikai tās komandas, kuras savlaicīgi būs pieteikušas savu dalību.

Ja kvalificētā Foruma otrās kārtas komanda kādu apsvērumu dēļ no dalības Foruma trešās kārtas sacensībās atsakās, tad līdz 2017. gada 30.maijam CSDD nosūta uzaicinājumu citai komandai, kura startēja attiecīgajā reģionālajā pusfinālā.

Foruma ceturtā kārta

Piedalās Latvijas izlase, kuru veido 2 meitenes un 2 zēni. Komandu pavada Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieks, kuru nozīmē Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs, un Foruma trešās kārtas 1. un 2. vietas komandas pedagogs.

Foruma trešās kārtas sacensību 1. un 2. vietas komandu dalībnieki ir kandidāti iekļaušanai Latvijas izlasē, kas piedalīsies Foruma Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās.

Latvijas izlases kandidāti tiek noteikti šādi - visus Foruma trešās kārtas 1. un 2. vietas komandu dalībniekus (8 bērni) aicina piedalīties Latvijas izlases veidošanas apmācības programmā. Tās noslēgumā visiem astoņiem dalībniekiem jākārto eksāmeni (praktiskā braukšana, velosipēda uzbūve, satiksmes noteikumi un satiksmes drošība). Apkopojot eksāmenu rezultātus, nosaka 4 labākos kandidātus (2 meitenes, 2 zēni), kuriem piedāvā pārstāvēt Latviju Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās. Atteikuma gadījumā vietu ieņem nākamais labākā rezultāta īpašnieks, ievērojot dzimumu.

Ja kāds Foruma trešās kārtas sacensību 1. un 2. vietas komandas dalībnieks atsakās piedalīties Latvijas izlases veidošanas apmācības programmā, tad viņa/as vietā tiek aicināts nākamās labākās Foruma otrās kārtas sacensību komandas dalībnieks ar visaugstāko individuālo vērtējumu Foruma otrās kārtas sacensībās, ievērojot dzimumu. Individuālais vērtējums tiek iegūts summējot Foruma otrās kārtas sacensību rezultātus individuālajos pārbaudījumos (šķēršļu trases, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes, ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanas).

 

  1. Norise:

Vispārīgā informācija

Foruma sacensības sastāv no teorētiskajiem un praktiskajiem pārbaudījumiem, kuru apraksti doti 1.Pielikumā un 2.Pielikumā. Foruma sacensību vērtēšanas noteikumi ir doti Vērtēšanas nolikumā. Foruma sacensību noslēgumā katrs dalībnieks saņem kopējo novērtējumu un balvu. Foruma pirmās un otrās kārtas norises laiks un vieta aprakstīta 3.Pielikumā.

Forumā var tikt piedāvāti papildus pārbaudījumi, ar kuriem dalībnieki tiek iepazīstināti sacensību laikā. Ar papildus pārbaudījumu vērtēšanas noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti pirms to uzsākšanas.

 

Pirmā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā četros posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi (velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmens), pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Otrā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā piecos posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi - ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Trešā kārta

Sacensības norit ne mazāk kā astoņos posmos, kuros iekļauti šādi pārbaudījumi - ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

Ceturtā kārta

Sacensību posmos iekļauti šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi, Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) speciāli veidots satiksmes drošības pārbaudījums, Eiropas foruma sacensību rīkotājas valsts īpaši sagatavots praktiskās braukšanas iemaņu un atsevišķi praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi.

 

7.Tiesneši:

 

Foruma sacensību pirmo, otro un trešo kārtu vērtē CSDD organizēta un nozīmēta tiesnešu komanda. Tiesneši sacensībās novērtējumus piešķir saskaņā ar Vērtēšanas nolikumu. Tiesnesim redzamā vietā piestiprināta pazīšanas zīme. Tiesnesim papildus sacensību vērtēšanai posmos ir tiesības izteikt mutiskus aizrādījumus un norādījumus par 4.Pielikumā noteikto Foruma sacensību iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās gadījumā piešķirt soda punktus, to fiksējot tiesneša protokolā. Dalībnieks par to tiek informēts, un pārkāpuma būtība - izskaidrota.

 

  1. Apbalvošana:

 

Pirmā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušo komandu dalībnieki saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējo komandu dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas veicināšanas vai papildus balvas.

 

Otrā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušo komandu dalībnieki un pedagogi saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējo komandu dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas atsevišķas veicināšanas vai papildus balvas.

 


 

Trešā kārta

Pirmās sešas vietas izcīnījušo komandu dalībnieki saņem organizatoru un atbalstītāju balvas, pārējo komandu dalībnieki - piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas atsevišķas veicināšanas vai papildus balvas. Pa vienam pedagogam no 1. un 2. vietas ieguvējas komandām, saņem apmaksātu iespēju piedalīties Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, bet atteikuma gadījumā pedagoga vietu ieņem nākošās Foruma trešās kārtas labākās komandas pedagogs.

 

Ceturtā kārta

Pirmās trīs vietas izcīnījušo komandu dalībnieki saņem Eiropas sacensību organizatoru Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) medaļas, visi sacensību dalībnieki - piemiņas suvenīrus.

 

  1. Izdevumi:

 

Dalība Foruma visās kārtās ir bezmaksas.

Foruma otrās un trešās kārtas sacensībās komandas dalībniekiem (2 meitenēm un 2 zēniem) un komandas pavadītājiem (ne vairāk kā divām personām) izdevumus sacensību vietā (sacensības, ēdināšana un kultūras pasākumi) sedz sacensību organizatori.

Latvijas izlases veidošanas mācību cikla izdevumus sedz organizatori (mācību process un pedagogu darba nodrošināšana, izmitināšana un ēdināšana).

Foruma ceturtās kārtas sacensībās komandas dalībniekiem (4 bērniem) un diviem pedagogiem  izdevumus sacensību vietā un ceļā (izmitināšana un dalība sacensībās) sedz Foruma organizatori.

 

10.Citi nosacījumi:

Par komandas sagatavošanu Foruma pirmās kārtas sacensībām ir atbildīga attiecīgā izglītības iestāde vai persona, kas izveido komandu.

Par komandas sagatavošanu un dalību Foruma otrās un trešās kārtas sacensībām ir atbildīga attiecīgā izglītības iestāde vai persona, kas izveido komandu. Komandas sagatavošanā var līdzdarboties attiecīgā CSDD nodaļa, novadu vai pilsētu pašvaldība un Izglītības pārvalde, Latvijas Automoto biedrība (LAMB), Valsts policija, Neatliekamās palīdzības dienests un citas Foruma norisē iesaistītās un ieinteresētās organizācijas un privātpersonas.

Par Latvijas izlases komandas sagatavošanu Foruma ceturtās kārtas sacensībām ir atbildīga CSDD un Foruma trešās kārtas 1. un 2. vietas komandu pedagogi.

Foruma sacensību praktiskās braukšanas pārbaudījumos dalībnieki startē ar organizatoru velosipēdiem un velosipēda izvēle atļauta atbilstoši dalībnieka augumam:

20 " (augumam 126cm -140cm);

24 " (augumam 141cm - 160cm).

Organizatori jābrīdina laicīgi, ja komandā ir dalībnieks, kura augums ir mazāks par 126 cm vai lielāks par 160 cm.

Par komandas inventāru, kas paņemts līdzi uz sacensībām, atbild komandas pavadītāji.

 

Pielikums: Nolikums.docx

Ielogojies vai izveido kontu